Avís legal

Es permet la reutilització dels continguts i les dades publicades en aquest web a tothom i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya o per l’equivalent instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb les condicions i règim establert a l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i més enllà de les condicions bàsiques establertes a l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

La Generalitat de Catalunya també es compromet a construir webs amb disseny responsiu, usables i accessibles per garantir-ne l'accés a totes les persones que els consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals i també del dispositiu que utilitzin per connectar-s’hi.